dijous, 30 de març de 2017
  
 

Docència

 

El CST és una institució amb una consolidada vocació i tradició docent. Creu fermament que la docència és un important estímul per a la motivació dels professionals i contribueix de forma decisiva a la millora contínua de la qualitat de l’atenció sanitària que es presta a la població. És una forma mes d’interrelació amb els ciutadans i un prestigi per a la institució. El CST està acreditat per a la docència de postgrau des de l’any 1979, actualment es formen metges especialistes, psicòlegs clínics i infermeres especialitzades.

Es duu a terme també una important activitat docent de pregrau en els diferents centres del CST, on realitzen pràctiques de pregrau metges, farmacèutics, psicòlegs, diplomats d’infermeria, fisioterapeutes, documentalistes, logopedes i alumnes de cicles formatius.

La recerca, innovació i desenvolupament científic són elements imprescindibles per qualsevol Institució Sanitària, al ser elements que contribueixen amb les seves aportacions al progrés científic i amb  la seva transferència a prestar una millor atenció a la població. La funció docent contribueix de forma fonamental a la triple missió dels centres sanitaris: assistencial, docent i de recerca. Contribueix de forma definitiva a la millora de la qualitat assistencial i és un potent estímul per al progrés continu dels professionals.

El CST s’ha marcat com objectiu esdevenir Centre Universitari, incrementant de forma progressiva la seva interacció integradora a la dinàmica docent de la Universitat Autònoma de Barcelona per aconseguir ser una nova Unitat Docent de la Facultat de Medicina i obrir les portes a futurs estudis universitaris relacionats amb les Ciències de la Salut. Amb aquesta finalitat ha tancat també un acord en l’àmbit de la docència amb l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de  la Creu Roja (EUCR). Aquesta escola, vinculada a la UAB, imparteix estudis d’Infermeria, Teràpia Ocupacional i ofereix diversos màsters i postgraus. Actualment s’està concretant el marc tècnic de col·laboració general entre ambues entitats.

L’Espai Europeu d’Educació Superior aporta, entre d’altres, una major transparència i homogeneïtat en els diferents estudis universitaris i comporta un canvi en la concepció pedagògica. Es passa d’una organització dels estudis en funció de l’ensenyament  a una organització d’aquests en funció de l’aprenentatge, és a dir centrat en el treball de l’estudiant. En els estudis en Ciències de la Salut aquest canvi comporta un ensenyament molt més pràctic i proper als centres sanitaris i els obre un ventall important d’oportunitats de participació. L’establiment d’una estratègia d’aliances amb l’àmbit universitari potenciarà, sens dubte, les activitats en el camp de la recerca i permetrà el desenvolupament d’àrees d’excel·lència.

S’obre així una nova etapa en el progrés de la Institució i dels seus professionals, i de la seva projecció com a entitat sanitària que proporciona una atenció de salut de qualitat òptima a la població del seu territori d’influència en el marc del sistema sanitari públic de Catalunya.

 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea